Sloop-Asbest - Natural Build
17278
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17278,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Sloop-Asbest

Afbraak, sloopinventaris, asbestinventaris, sloopopvolgingsplan (SOP)

Natural-Build kan u als bouwheer/opdrachtgever bijstaan in de opmaak van een sloop – en asbestinventaris en een sloopopvolgingsplan (SOP), al dan niet geregistreerd bij de voorlopig enige sloopbeheerorganisatie Tracimat.

 

Hiervoor hebben wij een deskundige in dienst die ook erkend is en lid is van Tracimat.

 

Afbraakwerken: omdat wij via deze inventarisatie een goed zicht krijgen op de aanwezige materialen en constructiedelen, nemen wij ook de afbraakwerken zelf voor onze rekening indien u dat wenst. Vraag hiervoor dus gerust ook een prijs op, wij hebben een uitstekende partner binnen de Natural-Build groep die deze werken veilig en met oog voor recyclage uitvoert. Door de jarenlange ervaring van deze partner (meer dan 30 jaar) hoeft u zich geen zorgen te maken voor onverwachte problemen bij de afbraak. Duikt er toch een probleem op, dan zal dit op correcte wijze geëvalueerd, bestudeerd, besproken en opgelost worden.

 

Wetgeving sloopopvolging

Artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Selectief slopen

Wanneer gebouwen en constructies afgebroken worden, ontstaan er materialen die rechtstreeks of na verwerking hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.

De kwaliteit van de materialen bepaalt of ze nadien gebruikt kunnen worden voor de constructie van nieuwe gebouwen of in andere toepassingen. Om materialen opnieuw te kunnen gebruiken moet de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen vergelijkbaar zijn met de primaire grondstoffen die ze vervangen.

 

Dat kan alleen als gebouwen en constructies selectief gesloopt worden. De afvalstoffen worden dan in zuivere fracties ingezameld, of achteraf goed uitgesorteerd.

Selectief slopen is een noodzakelijke en nuttige stap naar een duurzaam materialenbeheer.

 

Bij selectief slopen verwijdert de sloper eerst de gevaarlijke materialen en nadien de ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton), alvorens hij de draagstructuur zelf sloopt. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals astbesthoudende materialen is wettelijk verplicht.

 

De houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw geeft aan een deskundige de opdracht om een sloop- (en asbest-) inventaris op te stellen voor het toewijzen van de opdracht aan een sloopbedrijf. De deskundige volgt op dat de afvalstoffen die ontstaan bij de selectieve sloop of ontmanteling worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking. De deskundige houdt alle gegevens over de afvoer van de bouwafvalstoffen bij voor een periode van 5 jaar.

Vanaf aanvraagdatum 05/06/2018:
het sloopopvolgingsplan

Om het selectief slopen te stimuleren stelt de OVAM het opstellen van een sloopopvolgingsplan (SOP) verplicht voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.

 

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een volume groter dan 5000 m³. Voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is een sloopopvolgingsplan vereist als het volume van de werken groter is dan 250 m³.Deze verplichting geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018.

 

Het sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris.

Een sloopinventaris ingediend bij aanvragen voor die datum blijft geldig en dient niet te worden aangevuld met gegevens vereist in een sloopopvolgingsplan.

Het sloopopvolgingsplan: in detail

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling voor afbraak-, ontmantelings- of renovatiewerken van bepaalde gebouwen, infrastructuur of wegen. Het sloopopvolgingsplan maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten.

 

Het sloopopvolgingsplan omvat de identificatie van de bouwplaats en de lijst van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen. Per afvalstof wordt de benaming, de bijhorende code uit de bijlage 2.1 van het VLAREMA (EURAL-code), de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter en in ton, de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt en de verschijningsvorm aangeduid. Het plan bevat naast de inventaris van de afvalstoffen een advies over hun hergebruiks- en de verwerkingsmogelijkheden.

 

Een sloopopvolgingsplan moet worden opgesteld volgens de richtlijnen in een standaardprocedure, goedgekeurd bij Ministerieel besluit. Indien de bouwheer of aannemer kiest voor de vrijwillige sloopopvolging door de sloopbeheersorganisatie Tracimat dan moet het sloopopvolgingsplan worden opgesteld door een geregistreerde deskundige. Enkel dan zal de sloopbeheerorganisatie het conform verklaren en gebruiken in de verdere procedure. Door deze procedure te volgen kan steenpuin dan als laag- milieurisicoprofiel puin (LMRP) aangeboden worden bij een breekinstallatie, en dus aan een lager tarief dan wanneer er geen sloopattest + verwerkingstoelating werd bekomen via de sloopbeheerorganisatie, en het dan hoog-milieurisicoprofielpuin wordt genoemd (HMRP).

 

Sloopopvolging is wel steeds een vrijwillige keuze, het sloopopvolgingsplan daarentegen is een verplichting.

Vandaag is Tracimat de enige erkende sloopbeheersorganisatie in het Vlaams gewest.

 

Meer info op www.tracimat.be en www.ovam.be

Heeft u nog vragen of wil u vrijblijvend een offerte op maat?